Examen

Audició (3 punts):

  • 0,375 punts per cada resposta correcta a una pregunta d'opció múltiple (vuit preguntes).
  • Les respostes incorrectes seran penalitzades (- 0,125).

Comprensió lectora (3 punts):

  • 0,375 punts per cada resposta correcta a una pregunta d'opció múltiple (8 preguntes).
  • Les respostes incorrectes seran penalitzades (- 0,125).


Expressió escrita (4 punts): s'avaluarà la teva capacitat expressiva en els aspectes següents:

  • Gramàtica (1 punts): ús correcte i apropiat de les estructures morfosintàctiques i varietat i complexitat de les estructures emprades.
  • Lèxic (1 punt): riquesa i adequació lèxica.
  • Estructuració discursiva (1 punt): coherència de l'estructura del discurs; correcció i varietat dels connectors emprats, i ús correcte de la puntuació.
  • Raonament (1 punt): El bon coneixement del tema (pensament clar i madur, bon esquema, idees ben raonades, creativitat, etc.). L'ús d'un registre adequat.

Parts de l’examen / Durada / Valor

Comprensió d’un text oral / 30 minuts / 30% de la nota

Comprensió escrita / 60 minuts / 30% de la nota

Expressió escrita / 60 minuts / 40% de la nota